Tunniplaan

VASTSE-KUUSTE  KOOLI PÄEVAKAVA

1. Vastse-Kuuste Koolis toimub õppetöö tunniplaani alusel. 

2. Tunniplaani koostab direktori asetäitja ja kinnitab direktor käskkirjaga.

3.Ringide töö ja huvitegevus toimub peale õppetunde.

4. Muudatusi päevakavas teeb õppenõukogu, need kinnitab direktor käskkirjaga.

  •  1. tund   8.00 - 8.45
  • 2. tund    9.00 - 9.45
  • 3. tund   9.50 - 10.35 (1.-5. klassi lõuna)
  • 4. tund   10.55 - 11.40

                      10.45 -11.30 (6.-9. klassi lõuna)   

  • 5. tund    11.50 - 12.35
  • 6. tund    12.45 - 13.30
  • 7. tund    13.40 - 14.25
  • 8. tund    14.35 - 15.20

            

 Õpiabi tunniplaan 2023./2024. õppeaastal

 

Klass

Õpetaja

Aine

Esmaspäev

4. tund

10.45 - 11.30

 

7. tund

13.40 - 14.25

 

 

 

 

 

 

 Teisipäev

2. tund

09.00 - 9.45

3. klass Helin Oja matemaatika

7. tund

13.40-14.25

8. klass Malle Mägi matemaatika

 

 Kolmapäev

2. tund

09.00 - 9.45

 5. tund

11.50 - 12.35 

1. klass

4. klass

5. klass

Sandra Tikk

Sandra Tikk

Malle Mägi

eesti keel

eesti keel

matemaatika

6. tund

12.45 - 13.30

7. klass

Inge Kalle

eesti keel

7. tund

13.40 - 14.25

7. klass

Malle Mägi matemaatika

 

Neljapäev

1. tund

08.00 – 8.45

6. klass Maret Raudvee eesti keel

2. tund

09.00 - 9.45

6. klass

Helin Oja matemaatika

 

7. tund

13.40 - 14.25

9. klass

8. klass

Malle Mägi

Maret Raudvee

matemaatika

eesti keel

 

 

 Haridusliku erivajaduse väljaselgitamine ja õpiabirühmadesse suunamine

Vastavalt kehtivatele seadustele ja määrustele võetakse õpiabirühmadesse vastu ajutiste õpiraskustega ja välja kujunemata õpioskustega põhikooli õpilane, kes vaatamata klassi- ja aineõpetaja abile, õpetuse diferentseerimisele ja individualiseerimisele ei suuda täita põhikooli riiklikust õppekavast tulenevaid ainekava nõudeid või kes vajab õpioskuste ja –harjumuste kujundamiseks toetavat õppekorraldust või  õpilane, kellel on logopeedilised probleemid.

  • PGS § 46- 51