Hoolekogu

Vastse-Kuuste Kooli HOOLEKOGU

Vanemate esindajad - Jaanika Anderson, Maarika Kalev, Veljo Saarniit, Lennart Liba, Pille Bebelev, Toomas Anni, Aire Hernits, Anne London, Merle Lill

Õppenõukogu esindaja - Kersti Lillo

Õpilasesinduse esindaja - Tagmar Lill (9. klassi õpilane)

Põlva Vallavolikogu esindaja - Tarvo Asur

 Alus: Põlva Vallavalitsuse 17.10.2018 korraldus nr 2-3/628 "Põlva valla üldhariduskoolide, koolieelsete lasteasutuste ja huvikoolide hoolekogude koosseisude kinnitamine".