Hoolekogu

Vastse-Kuuste Kooli HOOLEKOGU

Vanemate esindajad - Veljo Saarniit (hoolekogu esimees), Maarika Kalev,  Lennart Liba, Pille Bebelev, Toomas Anni, Aire Hernits, Anne London, Annika Niinemägi, Elke Post

Õppenõukogu esindaja - Kersti Lillo

Õpilasesinduse esindaja - Karoliina Lihtsa (6. klassi õpilane)

Põlva Vallavolikogu esindaja - Tarvo Asur

 Alus: Põlva Vallavalitsuse 16.10.2019 korraldus nr 2-3/628 "Põlva valla üldhariduskoolide, koolieelsete lasteasutuste ja huvikoolide hoolekogude koosseisude kinnitamine".